1. Општа седница, 12.04.2013. године – 2. став (члан 172. ЗЈН/2012)

//1. Општа седница, 12.04.2013. године – 2. став (члан 172. ЗЈН/2012)

На другу фазу рестриктивног поступка, која је покренута од 1. априла 2013. године, примењују се одредбе Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 116/2008), уколико је рестриктивни поступак започет по одредбама истог закона.

Образложење:

Даном почетка примене Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије Републике Србије”, бр. 124/2012; у даљем тексту: ЗЈН/2012) престао je да важи Закон о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 116/2008; у даљем тексту: ЗЈН/2008) и подзаконски акти донети на основу ЗЈН/2008. ЗЈН/2012 је ступио на снагу 6. јануара 2013. године, а примењује се од 1. априла 2013. године, осим одредби члана 78. тог закона које се примењују од 1. септембра 2013. године.

Одредбом члана 172. став 1. ЗЈН/2012 је прописано да се на поступке јавних набавки започете до дана почетка примене овог закона примењују прописи по којима су започети.

Уколико је рестриктивни поступак започет по одредбама ЗЈН/2008, то значи да се у складу са одредбом члана 2. став 1. тачка 7) ЗЈН/2008, којом је утврђено да је рестриктивни поступак поступак који се спроводи у две фазе и у којем у другој фази понуду могу поднети само кандидати, на другу фазу рестриктивног поступка која је покренута од 1. априла 2013. године примењују одредбе ЗЈН/2008.

2017-10-09T10:08:25+00:00