1. Општа седница, 12.04.2013. године – 1. став (члан 172. ЗЈН/2012)

//1. Општа седница, 12.04.2013. године – 1. став (члан 172. ЗЈН/2012)

За поступке јавних набавки, који су започети по Закону о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 116/2008), поступак заштите права спроводи се по одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 116/2008).

Образложење:

Имајући у виду да је чланом 172. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012), предвиђено да се на поступке јавних набавки започете до дана почетка примене овог закона примењују прописи по којима су започети, а будући да се поступак заштите права не може одвојити од поступка јавне набавке, односно поступак јавне набавке није окончан док не буде окончан покренути поступак заштите права, произилази да ће се и на поступак заштите права, у овим случајевима, примењивати одредбе Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 116/2008), који се примењује на поступак јавне набавке.

2017-10-09T10:08:24+00:00