Uputstvo o uplati takse

/Uputstvo o uplati takse
Uputstvo o uplati takse2022-01-31T14:30:42+00:00

* Nalog za prenos mora da bude realizovan da bi se uplata takse mogla smatrati urednom. Šta se smatra dokazom o realizaciji tog naloga navedeno je u UPUTSTVU ZA UPLATU TAKSE kao posebnoj rubrici na sajtu Republičke komisije.

Primerak pravilno popunjenog naloga za prenos:

Primerak pravilno popunjenog naloga za uplatu:

NAPOMENA:

Posebno je značajno da se u polju „svrha uplate“ podaci upišu onim redosledom kako je to prikazano u gore navedenim primerima i da se ne unose druge reči ili znakovi koji onemogućavaju da se javna nabavka i naručilac identifikuju, kao što su na primer: uplata javnih prihoda, republička administrativna taksa itd.

U polju „poziv na broj“ upisuje se broj ili oznaka javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava, ali je preporuka da se u ovom polju izbegava upotreba razmaka i znakova, kao što su: ( ) | \ / „ « * i sl.

Članom 217. stav 4. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019; u daljem tekstu: ZJN) je propisano da je prilikom podnošenja zahteva za zaštitu prava naručiocu, podnosilac zahteva dužan da dostavi dokaz o uplati takse iz člana 225. ZJN.

Stavom 5. navedenog člana je predviđeno da je dokaz iz stav 4. člana 217. ZJN svaki dokument iz koga može da se utvrdi da je transakcija izvršena na odgovarajući iznos iz člana 225. ZJN i da se odnosi na predmetni zahtev za zaštitu prava.

Shodno članu 225. ZJN podnosilac zahteva za zaštitu prava je dužan da na određeni račun budžeta Republike Srbije uplati taksu u iznosu propisanom članom 225. ZJN, i to:

1) Taksa za zahtev za zaštitu prava u iznosu od 120.000 dinara, bez obzira na iznos procenjene vrednosti javne nabavke, ako se zahtevom za zaštitu prava osporavaju radnje naručioca u vezi sa određivanjem vrste postupka, sadržinom javnog poziva i konkursnom dokumentacijom;

2) Taksa za zahtev za zaštitu prava u iznosu od 120.000 dinara, bez obzira na iznos procenjene vrednosti javne nabavke, ako se zahtevom za zaštitu prava osporavaju radnje naručioca u slučaju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva u vezi sa određivanjem vrste postupka, sadržinom obaveštenja o sprovođenju pregovaračkog postupka, poziva za podnošenje ponuda i konkursnom dokumentacijom;

3) Taksa za zahtev za zaštitu prava u iznosu od 120.000 dinara, bez obzira na iznos procenjene vrednosti javne nabavke, ako se zahtevom za zaštitu prava osporava zakonitost dodele ugovora primenom odredaba čl. 11-21. ZJN, a u smislu člana 215. ZJN.

4) Taksa za zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje naručioca preduzete nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili prijava u iznosu od:

  • 120.000 dinara ukoliko procenjena vrednost javne nabavke nije veća od 120.000.000 dinara;
  • 120.000 dinara ako zbir procenjenih vrednosti svih osporenih partija nije veći od 120.000.000 dinara, ukoliko je javna nabavka oblikovana po partijama;
  • 0,1% procenjene vrednosti javne nabavke, ako je ta vrednost veća od 120.000.000 dinara, a najviše 1.200.000 dinara;
  • 0,1% zbira procenjenih vrednosti svih osporenih partija ukoliko je javna nabavka oblikovana po partijama, ako je ta vrednost veća od 120.000.000 dinara, a najviše 1.200.000 dinara.

Kao dokaz o uplati takse, koji je podnosilac zahteva dužan da dostavi prilikom podnošenja zahteva za zaštitu prava, u smislu člana 217. stav 4. ZJN, prihvatiće se svaki dokument iz koga može, na osnovu podataka sadržanih u istom, da se utvrdi da je transakcija izvršena na odgovarajući iznos iz člana 225. ovog zakona i da se odnosi na predmetni zahtev za zaštitu prava, i to na primer:

1) Potvrda o izvršenoj uplati takse koja sadrži sledeće elemente:

(1)  da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke;

(2)  da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znači da potvrda mora da sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvršenja naloga. 

* Republička komisija može da izvrši uvid u odgovarajući izvod evidencionog računa dostavljenog od strane Ministarstva finansija – Uprave za trezor i na taj način dodatno proveri činjenicu da li je nalog za prenos realizovan.

(3)  iznos takse iz člana 225. ZJN čija se uplata vrši;

(4)  broj računa: 840-30678845-06;

(5)  šifru plaćanja: 153 ili 253;

(6)  poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi

zahtev za zaštitu prava;

(7)  svrha: ZZP; naziv naručioca; broj ili oznaka javne nabavke povodom koje se

podnosi zahtev za zaštitu prava;

(8)  korisnik: budžet Republike Srbije;

(9)  naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava;

(10) potpis ovlašćenog lica banke.

2) Nalog za uplatu, prvi primerak, koji sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1), podatak da je transakcija izvršena na odgovarajući iznos iz člana 225. ZJN, kao i datum izvršenja istog i koji je overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte,

3) Nalog za prenos koji sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1), podatak da je transakcija izvršena na odgovarajući iznos iz člana 225. ZJN, kao i datum izvršenja istog i koji je overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte,

4) Izvod sa poslovnog računa koji sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1, podatak da je transakcija izvršena na odgovarajući iznos iz člana 225. ZJN, kao i datum izvršenja istog i koji je overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte,

5) Potvrda izdata od strane Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave za trezor, potpisana i overena pečatom, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, osim onih navedenih pod (1) i (10), za podnosioce zahteva za zaštitu prava koji imaju otvoren račun u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a koji se vodi u Upravi za trezor (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava  rganizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava);

6) Potvrda izdata od strane Narodne banke Srbije, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, za podnosioce zahteva za zaštitu prava (banke i drugi subjekti) koji imaju otvoren račun kod Narodne banke Srbije u skladu sa zakonom i drugim propisom.

NAPOMENA: Posebno je značajno da se u polju „svrha uplate“ podaci upišu onim redosledom kako je to prikazano u gore navedenom primeru. U polju „poziv na broj“ upisuje se broj ili oznaka javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava, ali je preporuka da se u ovom polju izbegava upotreba razmaka i znakova, kao što su: ( ) | \ / „ « * i sl.

Ovim vas obaveštavamo da se uplata takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz inostranstva može izvršiti na devizni račun Ministarstva finansija – Uprave za trezor

NAZIV I ADRESA BANKE:

Narodna banka Srbije (NBS)
11000 Beograd, ul. Kralja Petra br. 12
Srbija

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

NAZIV I ADRESA INSTITUCIJE:
Ministarstvo finansija
Uprava za trezor
ul. Kralja Milana br. 14
11000 Beograd

IBAN: RS35840000000000273086

NAPOMENA: Prilikom uplata sredstava potrebno je navesti sledeće informacije o plaćanju – „detalji plaćanja“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):
– broj u postupku javne nabavke na koje se zahtev za zaštitu prava odnosi i naziv naručioca u postupku javne nabavke.

U prilogu su instrukcije za uplate u valutama: EUR i USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103 – EUR
FIELD 32A: VALUE DATE – EUR- AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)
DEUTDEFFXXX
DEUTSCHE BANK AG, F/M
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY
FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL
BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD,
KRALJA PETRA 12
SERBIA
FIELD 59:
(BENEFICIARY)
/RS35840000000000273086
REPUBLIC OF SERBIA-BUDGET
KRALJA MILANA BR.14
11000 BEOGRAD
SERBIA
FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT
SWIFT MESSAGE MT103 – USD
FIELD 32A: VALUE DATE – USD- AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)
BKTRUS33XXX
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY
AMERICAS, NEW YORK, NY
60 WALL STREET MAIL SUITE NYC60-05_01
UNITED STATES
FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)
04415465
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL
BANK OF SERBIA – NBS)
BEOGRAD, KRALJA PETRA 12
SERBIA
FIELD 59:
(BENEFICIARY)
/RS35840000000000273086
REPUBLIC OF SERBIA-BUDGET
KRALJA MILANA BR.14
11000 BEOGRAD
SERBIA
FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT
SWIFT MESSAGE MT103 – USD
FIELD 32A: VALUE DATE – USD- AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)
CITIUS33XXX
CITIBANK N.A., NEW YORK
111 WALL STREET
UNITED STATES
FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)
10942093
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK
OF SERBIA-NBS)
BEOGRAD,KRALJA PETRA 12
SERBIA
FIELD 59:
(BENEFICIARY)
/RS35840000000000273086
REPUBLIC OF SERBIA-BUDGET
KRALJA MILANA BR.14
11000 BEOGRAD
SERBIA
FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT