Упутство о уплати таксе

/Упутство о уплати таксе
Упутство о уплати таксе2022-01-31T14:30:42+00:00

* Налог за пренос мора да буде реализован да би се уплата таксе могла сматрати уредном. Шта се сматра доказом о реализацији тог налога наведено је у УПУТСТВУ ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ као посебној рубрици на сајту Републичке комисије.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос:

Примерак правилно попуњеног налога за уплату:

НАПОМЕНА:

Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима и да се не уносе друге речи или знакови који онемогућавају да се јавна набавка и наручилац идентификују, као што су на пример: уплата јавних прихода, републичка административна такса итд.

У пољу „позив на број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл.

Чланом 217. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да је приликом подношења захтева за заштиту права наручиоцу, подносилац захтева дужан да достави доказ о уплати таксе из члана 225. ЗЈН.

Ставом 5. наведеног члана је предвиђено да је доказ из став 4. члана 217. ЗЈН сваки документ из кога може да се утврди да је трансакција извршена на одговарајући износ из члана 225. ЗЈН и да се односи на предметни захтев за заштиту права.

Сходно члану 225. ЗЈН подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 225. ЗЈН, и то:

1) Такса за захтев за заштиту права у износу од 120.000 динара, без обзира на износ процењене вредности јавне набавке, ако се захтевом за заштиту права оспоравају радње наручиоца у вези са одређивањем врсте поступка, садржином јавног позива и конкурсном документацијом;

2) Такса за захтев за заштиту права у износу од 120.000 динара, без обзира на износ процењене вредности јавне набавке, ако се захтевом за заштиту права оспоравају радње наручиоца у случају преговарачког поступка без објављивања јавног позива у вези са одређивањем врсте поступка, садржином обавештења о спровођењу преговарачког поступка, позива за подношење понуда и конкурсном документацијом;

3) Такса за захтев за заштиту права у износу од 120.000 динара, без обзира на износ процењене вредности јавне набавке, ако се захтевом за заштиту права оспорава законитост доделе уговора применом одредаба чл. 11-21. ЗЈН, а у смислу члана 215. ЗЈН.

4) Такса за захтев за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца предузете након истека рока за подношење понуда или пријава у износу од:

  • 120.000 динара уколико процењена вредност јавне набавке није већа од 120.000.000 динара;
  • 120.000 динара ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већи од 120.000.000 динара, уколико је јавна набавка обликована по партијама;
  • 0,1% процењене вредности јавне набавке, ако је та вредност већа од 120.000.000 динара, а највише 1.200.000 динара;
  • 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија уколико је јавна набавка обликована по партијама, ако је та вредност већа од 120.000.000 динара, а највише 1.200.000 динара.

Као доказ о уплати таксе, који је подносилац захтева дужан да достави приликом подношења захтева за заштиту права, у смислу члана 217. став 4. ЗЈН, прихватиће се сваки документ из кога може, на основу података садржаних у истом, да се утврди да је трансакција извршена на одговарајући износ из члана 225. овог закона и да се односи на предметни захтев за заштиту права, и то на пример:

1) Потврда о извршеној уплати таксе која садржи следеће елементе:

(1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2)  да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. 

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3)  износ таксе из члана 225. ЗЈН чија се уплата врши;

(4)  број рачуна: 840-30678845-06;

(5)  шифру плаћања: 153 или 253;

(6)  позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси

захтев за заштиту права;

(7)  сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се

подноси захтев за заштиту права;

(8)  корисник: буџет Републике Србије;

(9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2) Налог за уплату, први примерак, који садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1), податак да је трансакција извршена на одговарајући износ из члана 225. ЗЈН, као и датум извршења истог и који је оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште,

3) Налог за пренос који садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1), податак да је трансакција извршена на одговарајући износ из члана 225. ЗЈН, као и датум извршења истог и који је оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште,

4) Извод са пословног рачуна који садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, податак да је трансакција извршена на одговарајући износ из члана 225. ЗЈН, као и датум извршења истог и који је оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште,

5) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава  рганизација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

6) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним редоследом како је то приказано у горе наведеном примеру. У пољу „позив на број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл.

Овим вас обавештавамо да се уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)
11000 Београд, ул. Краља Петра бр. 12
Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:
Министарство финансија
Управа за трезор
ул. Краља Милана бр. 14
11000 Београд

IBAN: RS35840000000000273086

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању – „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):
– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103 – EUR
FIELD 32A: VALUE DATE – EUR- AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)
DEUTDEFFXXX
DEUTSCHE BANK AG, F/M
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY
FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL
BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD,
KRALJA PETRA 12
SERBIA
FIELD 59:
(BENEFICIARY)
/RS35840000000000273086
REPUBLIC OF SERBIA-BUDGET
KRALJA MILANA BR.14
11000 BEOGRAD
SERBIA
FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT
SWIFT MESSAGE MT103 – USD
FIELD 32A: VALUE DATE – USD- AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)
BKTRUS33XXX
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY
AMERICAS, NEW YORK, NY
60 WALL STREET MAIL SUITE NYC60-05_01
UNITED STATES
FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)
04415465
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL
BANK OF SERBIA – NBS)
BEOGRAD, KRALJA PETRA 12
SERBIA
FIELD 59:
(BENEFICIARY)
/RS35840000000000273086
REPUBLIC OF SERBIA-BUDGET
KRALJA MILANA BR.14
11000 BEOGRAD
SERBIA
FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT
SWIFT MESSAGE MT103 – USD
FIELD 32A: VALUE DATE – USD- AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)
CITIUS33XXX
CITIBANK N.A., NEW YORK
111 WALL STREET
UNITED STATES
FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)
10942093
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK
OF SERBIA-NBS)
BEOGRAD,KRALJA PETRA 12
SERBIA
FIELD 59:
(BENEFICIARY)
/RS35840000000000273086
REPUBLIC OF SERBIA-BUDGET
KRALJA MILANA BR.14
11000 BEOGRAD
SERBIA
FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT