Uputstvo o uplati takse

/Uputstvo o uplati takse
Uputstvo o uplati takse2017-11-14T11:44:31+00:00

* Nalog za prenos mora da bude realizovan da bi se uplata takse mogla smatrati urednom. Šta se smatra dokazom o realizaciji tog naloga navedeno je u UPUTSTVU ZA UPLATU TAKSE kao posebnoj rubrici na sajtu Republičke komisije.

Primerak pravilno popunjenog naloga za prenos:

Primerak pravilno popunjenog naloga za uplatu:

NAPOMENA:

Posebno je značajno da se u polju „svrha uplate“ podaci upišu onim redosledom kako je to prikazano u gore navedenim primerima i da se ne unose druge reči ili znakovi koji onemogućavaju da se javna nabavka i naručilac identifikuju, kao što su na primer: uplata javnih prihoda, republička administrativna taksa itd.

U polju „poziv na broj“ upisuje se broj ili oznaka javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava, ali je preporuka da se u ovom polju izbegava upotreba razmaka i znakova, kao što su: ( ) | \ / „ « * i sl.

Članom 151. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15; u daljem tekstu: ZJN) je propisano da zahtev za zaštitu prava mora da sadrži, između ostalog, i potvrdu o uplati takse iz člana 156. ZJN.

Podnosilac zahteva za zaštitu prava je dužan da na određeni račun budžeta Republike Srbije uplati taksu u iznosu propisanom članom 156. ZJN.

Kao dokaz o uplati takse, u smislu člana 151. stav 1. tačka 6) ZJN, prihvatiće se:

1. Potvrda o izvršenoj uplati takse iz člana 156. ZJN koja sadrži sledeće elemente:

(1) da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke;
(2) da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znači da potvrda mora da sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvršenja naloga. * Republička komisija može da izvrši uvid u odgovarajući izvod evidencionog računa dostavljenog od strane Ministarstva finansija – Uprave za trezor i na taj način dodatno proveri činjenicu da li je nalog za prenos realizovan.
(3) iznos takse iz člana 156. ZJN čija se uplata vrši;
(4) broj računa: 840-30678845-06;
(5) šifru plaćanja: 153 ili 253;
(6) poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava;
(7) svrha: ZZP; naziv naručioca; broj ili oznaka javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava;
(8) korisnik: budžet Republike Srbije;
(9) naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata takse;
(10) potpis ovlašćenog lica banke.

2. Nalog za uplatu, prvi primerak, overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte, koji sadrži i sve druge elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1.

3. Potvrda izdata od strane Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave za trezor, potpisana i overena pečatom, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, osim onih navedenih pod (1) i (10), za podnosioce zahteva za zaštitu prava koji imaju otvoren račun u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a koji se vodi u Upravi za trezor (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava  rganizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava);

4. Potvrda izdata od strane Narodne banke Srbije, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, za podnosioce zahteva za zaštitu prava (banke i drugi subjekti) koji imaju otvoren račun kod Narodne banke Srbije u skladu sa zakonom i drugim propisom.

Primerak pravilno popunjenog naloga za prenos:

Primerak pravilno popunjenog naloga za uplatu:

NAPOMENA: Posebno je značajno da se u polju „svrha uplate“ podaci upišu onim redosledom kako je to prikazano u gore navedenim primerima. U polju „poziv na broj“ upisuje se broj ili oznaka javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava, ali je preporuka da se u ovom polju izbegava upotreba razmaka i znakova, kao što su: ( ) | \ / „ « * i sl.

U postupcima zaštite prava iznosi taksi koje je dužan da uplati podnosilac zahteva su:

1.Taksa za zahtev za zaštitu prava podnet u postupku javne nabavke male vrednosti i pregovaračkom postupku javne nabavke bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda:

U postupku javne nabavke male vrednosti i u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, taksa uvek iznosi 60.000 dinara, bez obzira na to:
– da li se zahtev za zaštitu prava podnosi pre ili nakon otvaranja ponuda;
– da li je postupak javne nabavke oblikovan po partijama;
– kolika je procenjena vrednost javne nabavke;
– koliko iznosi ponuđena cena ponuđača kome je dodeljen ugovor o javnoj nabavci.

2. Taksa za zahtev za zaštitu prava kada se podnosi pre otvaranja ponuda u svim vrstama postupaka javnih nabavki (izuzev postupaka iz tačke 1) u kojima predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama (jedinstvena nabavka):

2.1 Ako procenjena vrednost javne nabavke nije veća od 120.000.000,00 dinara taksa je 120.000,00 dinara
2.2 Ako je procenjena vrednost javne nabavke veća od 120.000.000,00 dinara taksa je 250.000,00 dinara

3. Taksa za zahtev za zaštitu prava kada se podnosi pre otvaranja ponuda u svim vrstama postupaka javnih nabavki (izuzev postupaka iz tačke 1) u kojima je predmet javne nabavke oblikovan po partijama:

3.1 Ako ukupna procenjena vrednost javne nabavke nije veća od 120.000.000,00 dinara taksa je 120.000,00 dinara, bez obzira na to koliko se partija osporava i koliki je zbir njihovih procenjenih vrednosti
3.2 Ako je ukupna procenjena vrednost javne nabavke veća od 120.000.000,00 dinara taksa je 250.000,00 dinara, bez obzira na to koliko se partija osporava i koliki je zbir njihovih procenjenih vrednosti

4. Taksa za zahtev za zaštitu prava kada se podnosi nakon otvaranja ponuda u svim vrstama postupaka (izuzev postupaka navedenim pod tačkom 1) u kojima predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama (jedinstvena nabavka):

4.1 Ako procenjena vrednost javne nabavke nije veća od 120.000.000,00 dinara taksa je 120.000,00 dinara
4.2 Ako je procenjena vrednost javne nabavke veća od 120.000.000,00 dinara, taksa je 0,1% procenjene vrednosti javne nabavke
4.3 Ako je ponuđena cena ponuđača kojem je dodeljen ugovor veća od 120.000.000 dinara taksa je 0,1% te ponuđene cene

5. Taksa za zahtev za zaštitu prava kada se podnosi nakon otvaranja ponuda u svim vrstama postupaka (izuzev postupaka navedenim pod tačkom 1) u kojima je predmet javne nabavke oblikovan po partijama:

5.1 Ako zbir procenjenih vrednosti svih osporenih partija nije veći od 120.000.000,00 dinara taksa je 120.000,00 dinara
5.2 Ako je zbir procenjenih vrednosti svih osporenih partija veći od 120.000.000,00 dinara taksa je 0,1% tog zbira
5.3 Ako je u svim osporenim partijama zbir ponuđenih cena ponuđača kojima je dodeljen ugovor veći od 120.000.000 dinara, taksa je 0,1% zbira ponuđenih cena
5.4 Ako je u svim osporenim partijama zbir procenjenih vrednosti tih partija i ponuđenih cena ponuđača kojima je dodeljen ugovor veći od 120.000.000 dinara, taksa je 0,1% tog zbira

Ovim vas obaveštavamo da se uplata takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz inostranstva može izvršiti na devizni račun Ministarstva finansija – Uprave za trezor

NAZIV I ADRESA BANKE:

Narodna banka Srbije (NBS)
11000 Beograd, ul. Nemanjina br. 17
Srbija

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

NAZIV I ADRESA INSTITUCIJE:
Ministarstvo finansija
Uprava za trezor
ul. Pop Lukina br. 7-9
11000 Beograd

IBAN: RS 35908500103019323073

NAPOMENA: Prilikom uplata sredstava potrebno je navesti sledeće informacije o plaćanju – „detalji plaćanja“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):
– broj u postupku javne nabavke na koje se zahtev za zaštitu prava odnosi i naziv naručioca u postupku javne nabavke.

U prilogu su instrukcije za uplate u valutama: EUR i USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103 – EUR
FIELD 32A: VALUE DATE – EUR- AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)
DEUTDEFFXXX
DEUTSCHE BANK AG, F/M
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY
FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)
/DE20500700100935930800
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL
BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD,
NEMANJINA 17
SERBIA
FIELD 59:
(BENEFICIARY)
/RS35908500103019323073
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR
POP LUKINA7-9
BEOGRAD
FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT
SWIFT MESSAGE MT103 – USD
FIELD 32A: VALUE DATE – USD- AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)
BKTRUS33XXX
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY
AMERICAS, NEW YORK
60 WALL STREET
UNITED STATES
FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL
BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD,
NEMANJINA 17
SERBIA
FIELD 59:
(BENEFICIARY)
/RS35908500103019323073
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR
POP LUKINA7-9
BEOGRAD
FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT