Упутство о уплати таксе

/Упутство о уплати таксе
Упутство о уплати таксе2017-11-14T11:44:31+00:00

* Налог за пренос мора да буде реализован да би се уплата таксе могла сматрати уредном. Шта се сматра доказом о реализацији тог налога наведено је у УПУТСТВУ ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ као посебној рубрици на сајту Републичке комисије.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос:

Примерак правилно попуњеног налога за уплату:

НАПОМЕНА:

Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима и да се не уносе друге речи или знакови који онемогућавају да се јавна набавка и наручилац идентификују, као што су на пример: уплата јавних прихода, републичка административна такса итд.

У пољу „позив на број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл.

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава  рганизација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос:

Примерак правилно попуњеног налога за уплату:

НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу „позив на број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл.

У поступцима заштите права износи такси које је дужан да уплати подносилац захтева су:

1.Такса за захтев за заштиту права поднет у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда:

У поступку јавне набавке мале вредности и у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, такса увек износи 60.000 динара, без обзира на то:
– да ли се захтев за заштиту права подноси пре или након отварања понуда;
– да ли је поступак јавне набавке обликован по партијама;
– колика је процењена вредност јавне набавке;
– колико износи понуђена цена понуђача коме је додељен уговор о јавној набавци.

2. Такса за захтев за заштиту права када се подноси пре отварања понуда у свим врстама поступака јавних набавки (изузев поступака из тачке 1) у којима предмет јавне набавке није обликован по партијама (јединствена набавка):

2.1 Ако процењена вредност јавне набавке није већа од 120.000.000,00 динара такса је 120.000,00 динара
2.2 Ако је процењена вредност јавне набавке већа од 120.000.000,00 динара такса је 250.000,00 динара

3. Такса за захтев за заштиту права када се подноси пре отварања понуда у свим врстама поступака јавних набавки (изузев поступака из тачке 1) у којима је предмет јавне набавке обликован по партијама:

3.1 Ако укупна процењена вредност јавне набавке није већа од 120.000.000,00 динара такса је 120.000,00 динара, без обзира на то колико се партија оспорава и колики је збир њихових процењених вредности
3.2 Ако је укупна процењена вредност јавне набавке већа од 120.000.000,00 динара такса је 250.000,00 динара, без обзира на то колико се партија оспорава и колики је збир њихових процењених вредности

4. Такса за захтев за заштиту права када се подноси након отварања понуда у свим врстама поступака (изузев поступака наведеним под тачком 1) у којима предмет јавне набавке није обликован по партијама (јединствена набавка):

4.1 Ако процењена вредност јавне набавке није већа од 120.000.000,00 динара такса је 120.000,00 динара
4.2 Ако је процењена вредност јавне набавке већа од 120.000.000,00 динара, такса је 0,1% процењене вредности јавне набавке
4.3 Ако је понуђена цена понуђача којем је додељен уговор већа од 120.000.000 динара такса је 0,1% те понуђене цене

5. Такса за захтев за заштиту права када се подноси након отварања понуда у свим врстама поступака (изузев поступака наведеним под тачком 1) у којима је предмет јавне набавке обликован по партијама:

5.1 Ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већи од 120.000.000,00 динара такса је 120.000,00 динара
5.2 Ако је збир процењених вредности свих оспорених партија већи од 120.000.000,00 динара такса је 0,1% тог збира
5.3 Ако је у свим оспореним партијама збир понуђених цена понуђача којима је додељен уговор већи од 120.000.000 динара, такса је 0,1% збира понуђених цена
5.4 Ако је у свим оспореним партијама збир процењених вредности тих партија и понуђених цена понуђача којима је додељен уговор већи од 120.000.000 динара, такса је 0,1% тог збира

Овим вас обавештавамо да се уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)
11000 Београд, ул. Немањина бр. 17
Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:
Министарство финансија
Управа за трезор
ул. Поп Лукина бр. 7-9
11000 Београд

IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању – „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):
– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103 – EUR
FIELD 32A: VALUE DATE – EUR- AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)
DEUTDEFFXXX
DEUTSCHE BANK AG, F/M
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY
FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)
/DE20500700100935930800
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL
BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD,
NEMANJINA 17
SERBIA
FIELD 59:
(BENEFICIARY)
/RS35908500103019323073
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR
POP LUKINA7-9
BEOGRAD
FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT
SWIFT MESSAGE MT103 – USD
FIELD 32A: VALUE DATE – USD- AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)
BKTRUS33XXX
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY
AMERICAS, NEW YORK
60 WALL STREET
UNITED STATES
FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL
BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD,
NEMANJINA 17
SERBIA
FIELD 59:
(BENEFICIARY)
/RS35908500103019323073
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR
POP LUKINA7-9
BEOGRAD
FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT