Propisi

/Propisi
Propisi2019-11-27T10:50:42+00:00

VAŽEĆI PROPISI

Zakon:

Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015, 68/2015)

Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 18/2016)

Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama („Službeni glasnik RS“ br.88/2011, 15/2016, 104/2016)

Pravilnici:

Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“ br. 86/15, 41/19)

Pravilnik o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača („Službeni glasnik RS“ br. 75/13)

Pravilnik o formi i sadržini kreditnog zahteva i formi i sadržini dokumentacije o kreditnoj sposobnosti naručioca („Službeni glasnik RS“ broj 31/2013)

Pravilnik o načinu dokazivanja ispunjenosti uslova da su ponuđena dobra domaćeg porekla („Službeni glasnik RS“ broj 33/2013)

Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca („Službeni glasnik RS“ br. 83/15)

Pravilnik o sadržini odluke o sprovođenju postupka javne nabavke od strane više naručilaca („Službeni glasnik RS“ br. 83/15)

Pravilnik o formi plana javnih nabavki i načinu objavljivanja plana javnih nabavki na Portalu javnih nabavki („Službeni glasnik RS“, br. 83/15)

Pravilnik o sadržini izveštaja o javnim nabavkama i načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 29/13)

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o formi i sadržini zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka („Službeni glasnik RS“, br. 83/15)

Pravilnik o formi i sadržini zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka („Službeni glasnik RS“, br. 29/13, 83/15)

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Službeni glasnik RS“, br. 83/15)

Pravilnik o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Slžbeni glasnik RS“, br. 77/14, 83/15)

Pravilnik o građanskom nadzorniku („Službeni glasnik RS“ br. 29/13)

Uredbe:

Uredba o predmetu, uslovima, načinu planiranja centralizovanih javnih nabavki i sprovođenju postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa kao tela za centralizovane javne nabavke („Službeni glasnik RS“ br. 93/15)

Uredba o postupku javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti („Službeni glasnik RS“ br. 82/14 i 41/15)

Uredba o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke („Službeni glasnik RS“ br. 56/14)

Odluke:

Odluka o utvrđivanju spiska naručilaca iz člana 2. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 97/15)

Odluka o utvrđivanju spiska naručilaca za čije potrebe Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovodi centralizovane javne nabavke („Službeni glasnik RS“ br. 12/15)

Ostalo:

Spisak međunarodnih organizacija i međunarodnih finansijskih institucija čiji se posebni postupci javnih nabavki mogu primenjivati umesto odredaba Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 33/2013)