Прописи

/Прописи
Прописи2019-06-18T10:12:09+00:00

ВАЖЕЋИ ПРОПИСИ

Закон:

Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015)

Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016)

Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“ бр.88/2011, 15/2016, 104/2016)

Правилници:

Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/15)

Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача („Службени гласник РС“ бр. 75/13)

Правилник о форми и садржини кредитног захтева и форми и садржини документације о кредитној способности наручиоца („Службени гласник РС“ број 31/2013)

Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла („Службени гласник РС“ број 33/2013)

Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС“ бр. 83/15)

Правилник о садржини одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца („Службени гласник РС“ бр. 83/15)

Правилник о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на Порталу јавних набавки („Службени гласник РС“, бр. 83/15)

Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 29/13)

Правилник о измени и допуни Правилника о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка („Службени гласник РС“, бр. 83/15)

Правилник о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка („Службени гласник РС“, бр. 29/13, 83/15)

Правилник о измени и допуни Правилника о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке („Службени гласник РС“, бр. 83/15)

Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке („Слжбени гласник РС“, бр. 77/14, 83/15)

Правилник о грађанском надзорнику („Службени гласник РС“ бр. 29/13)

Уредбе:

Уредба о предмету, условима, начину планирања централизованих јавних набавки и спровођењу поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове републичких органа као тела за централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“ бр. 93/15)

Уредба о поступку јавне набавке у области одбране и безбедности („Службени гласник РС“ бр. 82/14 и 41/15)

Уредба о утврђивању општег речника набавке („Службени гласник РС“ бр. 56/14)

Одлуке:

Одлука о утврђивању списка наручилаца из члана 2. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 97/15)

Одлука о утврђивању списка наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове републичких органа спроводи централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“ бр. 12/15)

Остало:

Списак међународних организација и међународних финансијских институција чији се посебни поступци јавних набавки могу примењивати уместо одредаба Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 33/2013)