О нама

/О нама
О нама2017-11-14T11:35:28+00:00

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија) је самосталан и независан орган Републике Србије, који обезбеђује заштиту права у поступцима јавних набавки.

Републичка комисија је образована 2002. године на основу тада важећег Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 39/02, 43/03 – др. закон, 55/04, 101/05 – др. закон /02, 43/03 – др. закон, 55/04, 101/05 – др. закон), док је статус самосталног и независног органа Републике Србије стекла 2008. године на основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 116/08) који је престао да важи 01.04.2013. године даном почетка примене важећег Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Републичка комисија има статус правног лица и за свој рад одговара Народној скупштини којој доставља годишњи извештај о свом раду до 31. марта екуће године за претходну годину.

Средства за рад Републичке комисије обезбеђују се у буџету Републике Србије.

Седиште Републичке комисије је у Београду.

Одредбама важећег Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) детаљно је прописана надлежност, састав и избор Републичке комисије.