3. Opšta sednica, 14.04.2014. godine – 16. stav (član 86. stav 9. ZJN/2012)

//3. Opšta sednica, 14.04.2014. godine – 16. stav (član 86. stav 9. ZJN/2012)

Ukoliko više ponuđača u postupku javne nabavke nesumnjivo nude identično dobro istog proizvođača, a samo jedan ponuđač dostavi dokaz o domaćem poreklu dobara, naručilac nije dužan da postupi u skladu sa članom 86. stav 9. Zakona o javnim nabavkama i da traži od ostalih ponuđača da se izjasne i dostave dokaz o tome da nude dobra domaćeg porekla, već će se smatrati da su svi navedeni ponuđači ponudili dobra domaćeg porekla.

Obrazloženje:

Članom 86. stav 9. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12; u daljem tekstu: ZJN) propisano je da kada ponuđač dostavi dokaz da nudi dobra domaćeg porekla, naručilac će, pre rangiranja ponuda, pozvati sve ostale ponuđače čije su ponude ocenjene kao prihvatljive da se izjasne da li nude dobra domaćeg porekla i da dostave dokaz.
Članom 2. stav 1. Pravilnika o načinu dokazivanja ispunjenosti uslova da su ponuđena dobra domaćeg porekla („Službeni glasnik RS“, broj 30/13; u daljem tekstu Pravilnik) propisano je da se dokaz o domaćem poreklu dobara koja se nude u postupku javne nabavke, dostavlja uz ponudu ponuđača, dok je stavom 2. propisano da dokaz iz stava 1. tog člana izdaje Privredna komora Srbije na pismeni zahtev podnosioca, u skladu sa propisima kojima se uređuje carinski sistem.

Iz navedene odredbe ZJN proizilazi da će naručilac kada ponuđač u ponudi dostavi dokaz da nudi dobro domaćeg porekla, pre rangiranja ponuda, pozvati sve ostale ponuđače čije su ponude ocenjene kao prihvatljive da se izjasne da li nude dobra domaćeg porekla i da o tome dostave dokaz, predviđen članom 2. Pravilnika. Međutim, u slučaju kada više ponuđača nudi identično dobro istog proizvođača, što se iz sadržine njihovih ponuda može nesumnjivo utvrditi, a samo jedan od njih u ponudi dostavi dokaz o domaćem poreklu dobara, stav Republičke komisije je da će se u takvim situacijama smatrati da su i ostali ponuđači, koji su u konkretnoj javnoj nabavci ponudili identično dobro tog proizvođača, ponudili dobra domaćeg porekla.

Dakle, Republička komisija ističe da u navedenom slučaju naručilac nije dužan da postupa u skladu sa članom 86. stav 9. ZJN i da pozove ponuđače koji su ponudili identična dobra istog proizvođača da se izjasne da li nude dobra domaćeg porekla i da dostave dokaz o tome, ukoliko iz sadržine njihovih ponuda jasno i nedvosmisleno može da utvrdi da je reč o istom proizvodu za koji je neko od ponuđača u postupku u okviru svoje ponude dostavio predmetno uverenje o domaćem poreklu.

2017-10-09T10:08:23+00:00